Barcelona, Transformació – Plans i Projectes

Ordenació subsector 2

El subsector 2 del sector Llull-Pujades-Ponent del 22@, amb una edificabilitat de 14.551,6 m2, resol el desnivell existent entre els carrers Zamora i Pallars, així com la conservació de les naus modernistes preexistents (1906), tot plantejant uns edificis ecològics sostenibles que respecten les traces històriques del Iloc i donant una nova expressió. El conjunt s’articula al voltant d’una plaça pública verda i accessible que cobreix la nova planta de recollida pneumàtica de residus.

Barcelona, Trensformació - Plans i Projectes / Pàgina 52

Barcelona, Transformació - Plans i Projectes @Marc García-Durán, arquitecto