22@ Barcelona – 10 Anys de renovació urbana

LLULL PUJADES PONENT

És un dels sectors més consolidats del Poblenou. La idea bàsica ha estat la conservació del teixit existent, actuant puntualment en parcel.les intersticials, amb l’objectiu de mantenir una part molt important de l’edificació i l’estructura parcel·laria. Així s’assegura la continuïtat formal i la persistència de les condicions productives i socials de molts punts, fet que vincula les noves imatges als valors de memòria de la llarga història del sector industrial del Poblenou.

La morfologia de les illes transformades es reforça amb l’establiment de petits espais intersticials que potencien les connexions entre els carrers horitzontals i estableixen noves relacions entre els teixits més consolidats i els nous edificis proposats. Aquests espais lliures es basen en l’estructura parcel·laria existent, a vegades recuperant antics passatges o reforçant elements arquitectònics d’interès, com les xemeneies o antics edificis industrials. Així mateix, es configura un punt central d’espais lliures i equipaments que aporta nous valors de centralitat a tot l’entom d’edificis residencials i de nous edificis per a activitats productives.

S’estableixen criteris de manteniment d’edificis i conjunts d’interès, tant pel seu valor formal com tipològic i espacial, que poden quedar incorporats als processos de transformació i a les solucions morfològiques d’ordenació de les illes, i ser reutilitzats per a equipament públics, edificis productius i habitatges no convencionals.

La necessitat de fer una transformació que s’adeqüés a les activitats existents va obligar a definir un sistema més flexible en el temps, per tant es determinen els elements bàsics de futur i la posició de zones verdes, equipa-ments i habitatges, però no una ordenaCió de l’edificació, que s’haurà de concretar en el moment del desenvolupament de cada un dels subsectors previstos.

22@ Barcelona - 10 Anys de renovació urbana / pàgines 76-77

22 @ - página 76 @Marc García-Durán, arquitecto
22 @ - página 77 @Marc García-Durán, arquitecto

PERE IV, PAMPLONA, PALLARS, JOAN D'ÀUSTRIA

El pla ordena un subsector del pla predeterminat de Llull-Pujades-Ponent, que fixava el percentatge i la destinació de les cessions de sòl. El desnivell entre el carrers de Zamora i Pallars es resol amb una plaça verda accessible al voltant de la qual s’articula el conjunt i que cobreix una nova planta de recollida pneumàtica de residus. Es preveu la conservació de les naus mo-dernistes existents, que per la seva posició i qualitat arquitectònica són l’element bàsic per configurar la volumetria de la Es proposen uns nous edificis ecològics que respecten les traces històriques de l’indret. El projecte accepta com a valor de paisatge la heterogeneïtat urbana i arquitectònica en la qual s’integra.

22@ Barcelona - 10 Anys de renovació urbana / pàgina 84

22 @ - página 84 @Marc García-Durán, arquitecto